Projekty

 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 
Od października rozpoczynają się  bezpłatne zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w ramach projektu UE.

Kontakt do szkolnego koordynatora projektu umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w holu naszej szkoły.

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji znajdują się na stronach:

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli

Ogłoszenie o pomocy stypendialnej

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa)

 
Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem nowej szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.

Na tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów.

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

 

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas 7 i 8 do uczestnictwa
w działaniach projektowych.

Uczniowie będą uczestniczyć w:

– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,

– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018),

– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

 

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, dlatego będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów są dostępne u doradcy zawodowego w szkole.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna/ należy złożyć u doradcy.

 

Dyrektor

Paweł Samborski

 

Regulamin SPInKa

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Lista uczestników zajęć SPInKa
Załącznik nr 3 – Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych

Lider Projektu

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie – Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Projekt zakłada stworzenie trwałej sieci współpracujących z sobą instytucji – partnerów, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół,  w których  jest realizowany. Bezpieczeństwo jest tu traktowane kompleksowo nie chodzi tylko o zagrożenie przestępczością, ale też o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, a wreszcie o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni: przyjaznej dla uczniów i nieprzyjaznej dla tych, którzy porządek, prawo i bezpieczeństwo innych mają za nic. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie już od 2008 roku realizuje program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, a w roku szkolnym 2016/ 2017 uzyskało prestiżowy certyfikat Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Tytuł ten zobowiązuje dlatego co roku: przeprowadzamy diagnozę poczucia bezpieczeństwa, stawiamy sobie nowe cele i realizujemy je. Wszystko po to, by utrzymywać standardy bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

O działaniach podejmowanych przez szkołę można przeczytać w załączonej dokumentacji.

W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, został powołany zespół nauczycieli ds. projektu w składzie:

  • mgr Paweł Samborski – dyrektor szkoły
  • mgr Bogusława Flak – pedagog szkolny, koordynator projektu
  • mgr Jadwiga Michalcewicz – nauczyciel historii
  • mgr Anna Głogowska – nauczyciel j. angielskiego, przewodnicząca samorządu uczniowskiego SP 128 z oddziałami gimnazjalnymi
  • mgr Anna Szmyd – nauczyciel j. polskiego, przewodnicząca samorządu uczniowskiego w XXIII LO

Do współpracy z naszą szkołą w realizacji projektu zaprosiliśmy następujących partnerów: Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich KP III, Straż Miejska, Rada Dzielnicy III, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, Rada Rodziców, Rada Uczniowska, Rada Pedagogiczna ZSO nr 9.

O działaniach podejmowanych przez szkołę można przeczytać w załączonej dokumentacji: