Regulamin rekrutacji do klasy I

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie na rok szkolny 2024/2025.

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Postepowanie rekrutacyjne do klas I prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna:

 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili w formie pisemnej wolę zapisu,

Informacje ogólne

 1. Zapisy do szkoły prowadzone są w dniach 1 – 29 marca 2024 r.
 2. Obwód szkoły obejmują to ulice: A. Krzywoń, J. Meissnera, J Bajana, M. Pszona, prof. H. Wereszyckiego, Żwirki i Wigury, Fiołkowa, K. Chałupnika, Majowa, M. Raciborskiego, Nieznana, Podmiejska, Prof. M. Życzkowskiego, Rozmarynowa, Seniorów Lotnictwa, Spadochroniarzy, Startowa, Swojska, Ułanów (nr od 46 do końca), Widna, Wiejska.
 3. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2017 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2018 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 5. W szkole tworzy się klasy ogólnodostępne i integracyjne.
 6. Klasa integracyjna liczy do 20 osób w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady przyjęć

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego-elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento.
 2. Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół.
 3. Elektroniczny serwis rekrutacyjny Elemento jest otwarty od 1 marca do 29 marca 2024 r.

Wypełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento umożliwia śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji

 1. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie:
  • zgłoszenia (z urzędu) w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • wniosku rodziców, w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 2. Rodzice/prawni opiekunowie:
  • wypełniają w systemie Elemento, wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru lub
  • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole,  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
 3. Rodzice rejestrując się w systemie Elemento, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji – dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
 4. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 5. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 6. Zgodnie z uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa ustala się kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:
  • kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt; Kryterium dotyczy również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.
  • szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu –5 pkt;
  • droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt;. Kryterium to mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców. Dokumentem niezbędnym do potwierdzania tego kryterium, jest dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica.
  • kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; Kryterium dotyczy również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.
  • szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
  • droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt.
 7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 8. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2024 r.  9 – 23 maja 2024 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe Nie dotyczy SP 128
1 – 19 marca 2024 r.
Nie dotyczy SP 128
 9 – 17 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe Nie dotyczy SP 128
19 marca 2024 r.
Nie dotyczy SP 128
17 maja 2024 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 2 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2024 r. 10 czerwca 2024 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

22 kwietnia – 7 maja 2024 r

 

11 –17 czerwca 2024 r.
7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.

 

Rekrutacja do klasy integracyjnej

 1. Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.
 2. Aby dziecko mogło zostać objęte kształceniem specjalnym na terenie szkoły, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, który to dokument wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Procedura odwoławcza

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.