Integracja

Szkoła z oddziałami integracyjnymi

KLASY INTEGRACYJNE

KLASA INTEGRACYJNA – klasa, w której wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze swoimi rówieśnikami. Wspólna edukacja przynosi obustronne korzyści zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej.

Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci z:

 • niepełnosprawnością sensoryczną: słabosłyszący, słabowidzący
 • niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • zespołem Aspergera, autyzmem

INTEGRACJA JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO

 • sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci
 • kształtuje pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność, tolerancję
 • stwarza lepsze warunki nauczania:
  • nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod
  • mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka, jak również daje możliwość „odkrycia” dziecka wybitnie zdolnego

ORGANIZACJA PRACY NA LEKCJACH
W KLASACH I-VI

 • liczba uczniów w klasie integracyjnej od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • w kasach integracyjnych obowiązuje taka sama podstawa programowa jak w klasach ogólnych,
 • wszyscy uczniowie korzystają z tych samych podręczników
 • na lekcjach obecnych jest dwóch nauczycieli – nauczyciel nauczania początkowego lub danego przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • naszym uczniom oferujemy specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne zalecane w orzeczeniach i opiniach przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 • pracę nauczycieli wspierają: psycholog, pedagog, surdopedagog, logopeda
 • na terenie szkoły prowadzone są bezpłatne treningi EEG Biofeedback. Zajęcia mają na celu wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny
  i emocjonalny ucznia

ORGANIZACJA PRACY NA LEKCJACH
W KLASACH VII-VIII

 • liczba uczniów w klasie integracyjnej od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • wszyscy uczniowie w klasie realizują tę samą podstawę programową dostosowaną do indywidualnych możliwości
 • zapewnione są zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy
  z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • naszym uczniom oferujemy specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne
 • pracę nauczycieli wspierają: nauczyciel wspomagający, psycholog, pedagog, surdopedagog, logopeda, doradca zawodowy
 • na terenie szkoły prowadzone są bezpłatne treningi EEG Biofeedback. Zajęcia mają na celu wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny
  i emocjonalny ucznia
Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w klasie integracyjnej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym, które mieści się w tym samym budynku.

Wymagana dokumentacja

Aby dziecko mogło zostać objęte kształceniem specjalnym na terenie szkoły, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, który to dokument wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie do klasy integracyjnej
Wydaje Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 • dzieci z niedosłuchem, wadą wzroku, dzieci autystyczne – Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. 12‑412‑15‑66
 • inne schorzenia – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, pod opieką której znajduje się przedszkole lub aktualna szkoła podstawowa ucznia (w przypadku zmiany szkoły)

Bezpłatny dowóz
Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o bezpłatny dowóz do szkoły. Informacja w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18.

Szczegółowych informacji udziela

Pedagog szkolny - telefon: 12-417-78-23 Kontakt