Integracja

Szkoła z oddziałami integracyjnymi

KLASY INTEGRACYJNE

KLASA INTEGRACYJNA – klasa, w której wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego wraz ze swoimi rówieśnikami. Wspólna edukacja przynosi obustronne korzyści zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej.

Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci z:

 • niepełnosprawnością sensoryczną: słabosłyszący, słabowidzący
 • niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • zespołem Aspergera, autyzmem

INTEGRACJA JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO

 • sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci
 • kształtuje pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność, tolerancję
 • stwarza lepsze warunki nauczania:
 • nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod
 • mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka, jak również daje możliwość „odkrycia” dziecka wybitnie zdolnego

ORGANIZACJA PRACY NA LEKCJACH

 • liczba uczniów w klasie integracyjnej od 15 do 20, w tym do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • w kasach integracyjnych obowiązuje taka sama podstawa programowa jak w klasach ogólnych,
 • wszyscy uczniowie korzystają z tych samych podręczników
 • w klasach I-III na lekcjach obecnych jest dwóch nauczycieli – nauczyciel nauczania początkowego lub danego przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • w klasach IV-VIII na lekcjach obecnych jest dwóch nauczycieli – nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub wybrane lekcje odbywają się w grupach od 3 -5 osób
 • naszym uczniom oferujemy specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej,
 • pracę nauczycieli wspierają: pedagog, surdopedagog, logopeda, doradca zawodowy
 • na terenie szkoły prowadzone są bezpłatne treningi EEG Biofeedback. Zajęcia mają na celu wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia

Wymagana dokumentacja

 • Aby dziecko mogło być objęte kształceniem specjalnym na terenie szkoły, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod opieką której znajduje się dziecko lub przedszkole do którego uczęszcza. Orzeczenie wydaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 • Po uzyskaniu orzeczenia konieczne jest złożenie wniosku o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego. Rodzice/opiekunowie mogą składać je za pośrednictwem platformy e-PUAP procedura EK-16 lub osobiście składając wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18.
 • Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o bezpłatny dowóz do szkoły. Informacja w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18

Szczegółowych informacji udziela

Pedagog szkolny – telefon: 12-417-78-23

 

Przed przyjęciem do szkoły dziecka posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalne wskazana jest rozmowa z pedagogiem szkolnym.

Kontakt

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w klasie integracyjnej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym, które mieści się w tym samym budynku.