Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa)

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem nowej szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.

Na tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów.

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

 

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas 7 i 8 do uczestnictwa
w działaniach projektowych.

Uczniowie będą uczestniczyć w:

– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,

– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018),

– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

 

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, dlatego będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów są dostępne u doradcy zawodowego w szkole.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna/ należy złożyć u doradcy.

 

Dyrektor

Paweł Samborski

 

Regulamin SPInKa (PDF)

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Załącznik nr 2 – Lista uczestników zajęć SPInKa (PDF)

Załącznik nr 3 – Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (PDF)

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych (PDF)