Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny, w szczególności:
  1. tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  2. dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju;
  3. dba o jakość pracy szkoły;
 2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
  1. wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  2. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji;
  3. wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
  4. wzmacnianie poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  5. formowanie u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  6. rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
  7. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  8. ukazywanie wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
  9. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  10. wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
  11. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
  12. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
  13. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  14. ukierunkowanie ucznia ku wartościom
 3. Najważniejsze umiejętności uczniów rozwijane w szkole to:
  1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
  2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształtowanie myślenia matematycznego;
  3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
  4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem, metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
  5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik medialnych;
  6. praca w zespole i społeczna aktywność;
  7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

§ 5

 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania m. in. poprzez:
  1. realizację podstawy programowej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  2. integracje wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;
  3. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;
  4. uczestnictwo uczniów w życiu społeczno-kulturalnym;
  5. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  6. realizowanie programów autorskich nauczycieli;
  7. wprowadzanie innowacji pedagogicznych;
  8. rozwijanie zainteresowań;
  9. wspieranie uczniów mających trudności w nauce;
  10. wspieranie uczniów uzdolnionych;
  11. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;
  12. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę;
  13. współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  14. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  15. prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
  16. organizowanie zajęć nauki religii/ etyki;
  17. organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do szkoły dzieci niepełnosprawnych;
  18. kształtowanie aktywności społecznej i wolontariackiej oraz umiejętności spędzania wolnego czasu;
  19. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
  20. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

§ 6

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
   1. edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III, która jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;
   2. nauczanie przedmiotów w klasach IV-VIII zgodnie z ramowym planem nauczania.
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
   1. zajęcia z języka obcego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
   2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
  6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także:
  1. zajęcia z religii i etyki;
  2. zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny.
 3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.1 zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia zdalne.
 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 5. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 6. Zajęcia z doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klas VII-VIII.

§ 7

 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
  1. szkolny zestaw programów nauczania;
  2. program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
 3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 8

 1. Szkoła dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów sprawując, opiekę nad uczniami oraz zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce.
 2. Wykonując zadnia opiekuńcze, wszyscy pracownicy szkoły ściśle respektują obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 3. Opiekę nad uczniami sprawują:
  1. w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz imprez szkolnych nauczycie prowadzący te zajęcia;
  2. podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami nauczyciele pełniący dyżur zgodnie z odrębnym harmonogramem;
  3. podczas zajęć poza terenem szkoły i wycieczkach szkolnych nauczyciel organizujący daną formę, kierownik wycieczki wraz z opiekunami zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole.
 5. Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, w trakcie wycieczek, wyjazdów integracyjnych oraz z regulaminami pracowni przedmiotowych i czuwa nad ich przestrzeganiem.
 6. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 7. Szkoła posiada monitoring w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.