Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 3. Organy szkoły

§ 9

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.

§ 10

Organy wymienione w § 9 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§ 11

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  3. opracowanie plan nadzoru pedagogicznego;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  5. powoływanie i odwoływanie wicedyrektora;
  6. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  7. realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
  10. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  11. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
  12. właściwa organizacja i przebieg egzaminu w klasie VIII;
  13. dokonywanie ocen pracy nauczycieli;
  14. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
  15. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
  16. dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego;
  17. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć dla uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny;
  18. nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej;
  19. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  20. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  21. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  22. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
  23. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;
  24. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
  25. współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
  26. zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, języka obcego w oparciu o odrębne przepisy;
  27. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły;
  28. wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
  29. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu uczniów do szkoły;
  30. dokonywanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
  31. opracowanie zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
  32. występowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w statucie;
  33. skreślanie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły;
  34. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 4. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 12

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady wchodzą:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący;
  2. wszyscy zatrudnieni nauczyciele.
 3.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  2. w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;
  4. w miarę bieżących potrzeb;
  5. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  6. z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, do 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 5. W zebraniach rady lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planu pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie:
   1. zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
   2. promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
   3. promowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
   4. powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
   5. promowania, w ciągu roku szkolnego, do klasy programowo wyższej ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej;
   6. przedłużenia nauki ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  8. ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu ósmoklasisty na koniec szkoły;
  9. ustalenie regulaminu swej działalności; regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
  10. wprowadzanie zmian i uchwalanie statutu szkoły.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
  6. projekt innowacji do realizacji w szkole;
  7. program wychowawczo-profilaktyczny po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
  8. kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
  9. odwołanie ze stanowiska wicedyrektora;
  10. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  11. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;
  12. wzór jednolitego stroju uczniowskiego;
  13. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  14. zezwolenie na indywidualny program i tok nauki;
  15. wniosek do poradni psychologiczno–pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii;
  16. pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.
 8. Rada pedagogiczna ponadto:
  1. wybiera przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  2. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;
  3. wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  4. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
  5. może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 9. Rada pedagogiczna wykonuje statutowe obowiązki rady szkoły.
 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną.

§ 13

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 § 14

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 2.  Wszystkie osoby, biorące udział w obradach, są zobowiązane do nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Szczegółowe zadania organu rady pedagogicznej określa odrębny regulamin.

§ 15

 1. W szkole działa rada rodziców jako samorządny przedstawiciel rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświaty oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców danego oddziału.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców szkoły.
 5. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:
  1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły;
  2. ustalenie regulaminu swojej działalności;
  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 6. Rada rodziców ponadto:
  1. może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
  2. wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  3. opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
  4. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
  5. występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły o niedzielnie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego;
  6. wnioskuje i opiniuje w kwestiach związanych z wprowadzeniem lub zniesieniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły stroju jednolitego według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem;
  7. wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  8. przedstawia swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
  9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  10. opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym;
  11. opiniuje zestawy podręczników, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole.
 7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 8. Rada rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.
 9. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  7. prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, koordynowanych przez wyłonioną przez samorząd radę wolontariatu.
 6. Środki finansowe gromadzone przez samorząd znajdują się w jego dyspozycji, na zasadach ustalonych w regulaminie samorządu uczniowskiego.