Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 4. Współdziałanie organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

§ 17

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania problemów szkoły.
 3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem inny organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.
 4. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor szkoły, który:
  1. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach;
  2. organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły;
  3. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

§ 18

 1. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie szkoły.
 3. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rolę mediatora, zależnie od tego, kto jest zaangażowany w spór, przyjmują kolejno: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Spory, w których stronami są uczniowie rozwiązuje w kolejności:
  1. nauczyciel, w obecności którego doszło do konfliktu lub do którego zgłoszą się uczniowie o pomoc;
  2. wychowawca;
  3. pedagog szkolny lub psycholog;
  4. dyrektor szkoły.
 6. Spory, w których stronami są nauczyciele i uczniowie, rozstrzyga dyrektor szkoły.
 7. Dyrektor i przedstawiciel rady rodziców jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem.
 8. Konflikty między nauczycielami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.
 9. Spory, w których stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub Małopolski Kurator Oświaty.