Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły

§ 19

 1. Organizację roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzieli się na dwa semestry.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

§ 20

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i przebiega w dwóch etapach:

 1. etap I edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej- edukacja wczesnoszkolna;
 2. etap II-obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole funkcjonują oddziały z rozszerzonym programem nauki języka niemieckiego w ramach realizowania programu DSD.
 3. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne.

 

§ 22

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor umożliwia wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach IV-VIII.
 3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 23

 1. Podstawową formą pracy w szkole są obowiązkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo– lekcyjnym.
 2. Podziału oddziału na grupy dokonuje się zgodnie z odrębnymi przepisami lub za zgodą organu prowadzącego.
 3. W szkole mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym:
  1. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
  2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  3. gimnastyka korekcyjna;
  4. język obcy nowożytny;
  5. informatyka;
  6. wychowanie fizyczne;
  7. koła zainteresowań;
  8. zajęcia nadobowiązkowe;
 4. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 min. do 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust.6, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych.
 8. Uczniowie zwolnieni, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, języka obcego i nie uczęszczający na lekcje religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 9. Dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami może zezwolić na indywidualny tok lub program nauki na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 10. W przypadku przyjęcia do szkoły ucznia kontynuującego naukę, różnice programowe z zajęć edukacyjnych są uzupełnianie na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
 11. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według dotychczasowego lub odrębnego, dostosowanego planu zajęć.
 12. Szczegółowe zasady kształcenia i oceniania na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego określa odrębny regulamin.

 § 24

 1. Uczniowie uczęszczają na lekcje religii/etyki na podstawie pisemnej zgody rodziców.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym.
 3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 25

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie nie korzystający z zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 26

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz słuchaczy szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą i poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.

§ 27

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłku w higienicznych warunkach w jadalni szkolnej.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w oparciu o odrębne przepisy

§ 28

W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki;
 3. pracowni internetowej;
 4. świetlicy;
 5. gabinetu psychologa;
 6. gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 7. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 8. pomieszczeń sanitarno- higienicznych;
 9. stołówki;
 10. centrum informacji multimedialnej.