Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 20. Postanowienia końcowe

§ 111

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pieczęć zawiera nazwę szkoły i zespołu szkół, w skład którego wchodzi.

§ 112

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi w formie elektronicznej:
  1. dziennik lekcyjny dla każdego oddziału;
  2. dziennik zajęć indywidualnych;

§ 113

 1. Gospodarka finansowa i materiałowa szkoły prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Szkoła jest jednostką budżetową.
 3.  Szkoła posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 114

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odrębne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego

§ 115

 1. Statut wymaga bieżącej aktualizacji- stosownie do zmian w obowiązujących przepisach.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian oraz podejmuje uchwałę w sprawie nowelizacji statutu.
 3. Po wprowadzeniu wielu zmian, które mogłyby utrudniać czytelność statutu, rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu szkoły.
 4. Wykonanie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3 powierza się dyrektorowi szkoły.
 5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 r.