Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 9. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

§ 44

 1. Działania z zakresu wolontariatu w szkole mają na celu:
  1. kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
  2. aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej;
  3. wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym;
  4. wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego;
  5. włączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi;
  6. wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów;
  7. promocję idei wolontariatu w szkole;
  8. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 2. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:
  1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;
  2. społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
  3. wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
 3. Podstawową formą działalności wolontariatu jest rada wolontariatu utworzona w ramach samorządu uczniowskiego.
 4. Działalność rady wolontariatu jest wpisana w program działań samorządu uczniowskiego.
 5. Wolontariuszem w ramach szkolnego wolontariatu jest uczeń, który świadczy pomoc rówieśnikom, działa na rzecz dobra szkoły i środowiska lokalnego.
 6. Rodzice wyrażają zgodę na zaangażowanie dziecka w wolontariat.
 7. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
  1. wychowawców z wraz ich oddziałami;
  2. nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  3. rodziców;
  4. inne osoby i instytucje.