Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 10. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego

§ 45

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII.
 3. Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez doradcę zawodowego i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 4. Program, o którym mowa w ust.3, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
 5. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole ma na celu umożliwienie uczniowi:
  1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;
  2. poznanie różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
  3. właściwe przygotowanie do roli pracownika;
  4. rozwijanie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji;
  5. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
  6. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 6. Doradztwo zawodowe prowadzone jest za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, wolontariat.
 7. Doradztwo zawodowe realizowane jest przez wszystkich nauczycieli, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy.
 8. Współpraca z rodzicami w ramach doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:
  1. prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;
  2. wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;
  3. włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
  4. przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego;
  5. indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.;
  6. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.