Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 8. Organizacja biblioteki

§ 43

 1. W szkole działa biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć.
 3. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni połączonej z czytelnią.
 4. W czytelni działa pracownia Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
 6. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
  1. gromadzenia, udostępniania i opracowywania zbiorów, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz innych materiałów bibliotecznych;
  2. tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  5. przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
 7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej:
  1. z uczniami poprzez: pomoc w doborze literatury, udzielanie porad bibliograficznych, indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze, pomoc w wyszukiwaniu informacji, umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
  2. z nauczycielami poprzez: gromadzenia scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli, sprowadzanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych, możliwość poznawania preferencji czytelniczych, udostępniania dokumentów szkolnych i innych dotyczących pracy nauczycieli, przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, działań mających na celu poprawę czytelnictwa, umożliwienie korzystania z Internetu;
  3. z rodzicami poprzez: udostępnienie księgozbioru, umożliwianie korzystania z zasobów internetowych, udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego, działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci;
  4. z innymi bibliotekami w zakresie: organizowania imprez i konkursów czytelniczych, spotkań autorskich, gromadzenia opracowań o regionie, wyposażenia bibliotek.
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.