Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 7. Organizacja świetlicy

§ 42

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 3. Zajęcia w świetlicy organizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy.
 4. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:
  1. czas pracy rodziców;
  2. organizację dojazdu do szkoły;
  3. inne ważne okoliczności.
 5. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:
  1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
  2. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
  3. odrabianie lekcji.
 6. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo- opiekuńczej:
  1. roczny plan pracy;
  2. dzienniki zajęć.
 7. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę.
 8. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
 9. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 10. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych.
 11. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska.
 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.