Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 19. Klasy gimnazjum

§ 106

 1. W klasach gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe, a w szczególności
  1. w zakresie zadań i celów gimnazjum, wymagań edukacyjnych- podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum;
  2. w zakresie programów nauczania- szkolny zestaw programów nauczania gimnazjum;
  3. w zakresie prowadzonych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych- ramowy plan nauczania dla gimnazjum oraz szkolny plan nauczania.
 2. W klasach gimnazjum obowiązują zapisy niniejszego statutu z zastrzeżeniem § 100.

§ 107

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie oraz ich rodzice otrzymują informacje od wychowawcy o ustalonych w szkole warunkach realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym, w którym uczniowie go realizują.
 3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
  5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 6. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
  1. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 5;
  2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
  3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
  4. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 10. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 108

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 2. Opinia winna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.

§ 109

 1. Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył gimnazjum,                z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
 3. Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje ucznia, o którym mowa w ust.1 i 2, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

§ 110

 1. Uczeń ukończył gimnazjum, jeżeli:
  1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej;
  2. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem przepisów, na podstawie których uczeń może być zwolniony z przystąpienia do egzaminu.
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.