Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 18. Zasady rekrutacji uczniów

 § 103

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole;
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Do klasy pierwszej szkoły, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 8. Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji regulują odrębne przepisy.
 11. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa kurator oświaty.
 12. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w odwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.
 13. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 12 wymaga przeprowadzenie zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

§ 104

Do klasy programowo wyższej przyjmuję się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusz ocen wydanego przez szkołę podstawową, z której uczeń odszedł;
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach w przypadku:
  1) ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą;
  2) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa;
  3) świadectwa lub zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 105

 1. Dyrektor szkoły decyduje w trakcie roku szkolnego o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, z wyjątkiem przypadku przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.
 2. Przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka.