Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 13. Uczniowie szkoły

§ 64

 1. Uczeń ma prawo do zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
  1. zapoznawania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  3. sprawiedliwej, jawnej, umotywowanej oceny swojej pracy;
  4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
  5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  7. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządu uczniowskiego;
  8. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
  9. korzystania z pomocy szkoły w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i w innych wypadkach losowych;
  10. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych i rodzinnych;
  11. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  12. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  13. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;
  14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
  15. korzystania z pomocy materialnej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach;
  16. bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych;
  17. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 65

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i jego rodzice mają prawo złożenia skargi do dyrektora szkoły.
 1. Skargę wnoszą rodzice.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 5. Rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 66

 1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz do zdobywania wiedzy.
 2.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
  1. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje;
  2. postępować zgodnie z zasadami tolerancji;
  3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  4. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
  5. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
  6. pomagać uczniom niepełnosprawnym i chorym;
  7. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;
  8. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
  9. wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
  10. dbać o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosowny do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm społecznych;
  11. nosić strój galowy na wszystkie uroczystości szkolne;
  12. stosować się do zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawcy;
  13. właściwie zachowywać się, umożliwiając sobie i innym pełny udział w zajęciach;
  14. punktualnie przychodzić na zajęcia;
  15. usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych wg następujących zasad:
   1. usprawiedliwienie ma formę pisemnego oświadczenia rodziców w dzienniczku ucznia lub za pomocą dziennika elektronicznego, zawiera jasno sprecyzowany powód nieobecności;
   2. przestawienie usprawiedliwienia nieobecności następuje u wychowawcy w terminie do 7 dni od jej zakończenia;
   3. usprawiedliwienie nie spełniające wskazanych wyżej warunków nie będzie uwzględnione, a godziny będą odnotowane jako nieusprawiedliwione;
   4. jeżeli nieobecność ucznia ma trwać, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień rodzice mają obowiązek poinformowania wychowawcy;
 3. Uczniom zabrania się:
  1. stosowania przemocy wobec innych;
  2. korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy, dyktafonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie szkoły (dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych w sytuacjach szczególnych np. pilny kontakt z rodzicem, po wcześniejszym uzyskaniu zgody nauczyciela);
  3. nagrywania obrazu, dźwięku, fotografowania na terenie szkoły bez zgody dyrektora lub nauczyciela;
  4. używania wulgarnego słownictwa;
  5. przynoszenia do szkoły rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu innych, a także wartościowych przedmiotów;
  6. niszczenia mienia szkolnego i mienia innych osób;
  7. stosowania środków uzależniających, w szczególności papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
  8. samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć objętych planem lekcji.

§ 67

 1. W szkole obowiązuje strój codzienny, galowy i sportowy.
 2. Strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej.
 3. Ustala się następujący strój galowy:
  1. dla dziewcząt – biała bluzka z rękawami oraz granatowa lub czarna spódnica co najmniej do kolan albo granatowe lub czarne spodnie o klasycznym kroju;
  2. dla chłopców – biała koszula, ciemne spodnie o klasycznym kroju.
 4. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas:
  1. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
  2. egzaminu ośmioklasisty;
  3. konkursów pozaszkolnych;
  4. innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 5. Strój codzienny ucznia jest czysty i schludny.
 6. Strój codzienny powinien zakrywać brzuch i plecy.
 7. Ustala się następujący strój codzienny:
  1. dla dziewcząt – góra na szerokich ramiączkach, z krótkimi lub długimi rękawami, zakrywająca bieliznę oraz spódnica, spodenki lub spodnie długości co najmniej do połowy uda;
  2. dla chłopców – góra z krótkimi lub długimi rękawami oraz długie spodnie lub spodenki co najmniej do kolan.
 8. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy oraz całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
 9. Zabrania się:
  1. noszenia ubiorów i symboli satanistycznych, anarchistycznych, popierających ideologię nazistowską i komunistyczną, typowych dla sekt i subkultur, wulgarnych napisów, elementów symbolizujących używki;
  2. farbowania włosów;
  3. robienia makijażu;
  4. malowania paznokci;
  5. tatuaży;
  6. noszenia nakryć głowy w budynku szkoły;
  7. noszenia ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
  8. noszenia kolczyków (poza pojedynczymi kolczykami w uszach dziewcząt).
 10. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okrycia wierzchniego w szafce szkolnej.

§ 68

 1. Za wzorową, przykładną postawę i rzetelną naukę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły;
  3. list pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców;
  4. dyplom uznania;
  5. nagrodę rzeczową.
 2. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
  1. upomnieniem wychowawcy;
  2. naganą wychowawcy;
  3. pozbawieniem udziału w imprezach klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym;
  4. naganą dyrektora szkoły;
  5. przeniesieniem do równoległego oddziału;
  6. przeniesieniem do innej szkoły.

§ 69

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:
  1. notorycznie i rażąco narusza postanowienia statutu, a stosowane działania wychowawcze i terapeutyczne nie przynoszą pożądanych efektów;
  2. zachowuje się w sposób demoralizujący, agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu swojemu i innych uczniów;
  3. przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  4. dopuścił się czynu godzącego w nietykalność cielesną lub godność ucznia, nauczyciela, bądź innego pracownika szkoły;
  5. dopuszcza się czynów karalnych, m.in. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie;
  6. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić tylko na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 70

Uczeń pełnoletni może, w drodze decyzji dyrektora szkoły, zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

 1. skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;
 2. nieusprawiedliwionych nieobecność w szkole;
 3. wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;
 4. naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo kierowanie gróźb

karalnych wobec uczniów, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły;

 1. czyny karalne, m.in. kradzież lub zniszczenie mienia szkolnego bądź mienia osób wymienionych w ust. 4, wymuszenia, zastraszanie;
 2. przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 3. świadomego naruszania obowiązków ucznia określonych w statucie;

§ 71

Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 72

 1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od udzielonej kary lub nagrody do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o tym fakcie.
 2. Odwołanie wnosi na piśmie uczeń i jego rodzice.
 3. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
 4. Rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.