Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 14. Szczegółowe zasady oceniania uczniów

§ 73

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych ocen z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania oraz informowanie o nich rodziców;
  2. ustalenie kryteriów oceniania;
  3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
  4. ustalanie ocen bieżących i ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  5. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;
  6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 2. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– wychowawczej;
  6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 6. Ocenienie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 74

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane są uczniom w formie ustnego wyjaśnienia udzielonego przez nauczyciela danego przedmiotu oraz przez wychowawcę. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu wyłącznie w formie ustnej, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
 5. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 75

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosowywać wymagania edukacyjne, o których mowa w § 73 ust. 1 pkt 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  5. posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.

§ 76

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy indywidualnego nauczania, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 77

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien uczyć się dalej.
 3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w ustalonych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 4. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
  1. bieżącą: bezpośrednio po otrzymaniu danej oceny;
  2. z pracy pisemnej: w chwili udostępniania uczniowi pracy;
  3. klasyfikacyjną: informując o ocenie, z odniesieniem do wymagań edukacyjnych.
 6. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów do końca danego roku szkolnego.
 7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi na lekcji.
 8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych:
  1. w czasie spotkań z rodzicami, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
  2. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu;
  3. dopuszcza się również inne formy udostępniania prac pisemnych:

   1. wykonanie zdjęć podczas spotkań, o których mowa w pkt 1 i 2;
   2. na prośbę rodziców nauczyciel wydaje pisemne prace do domu rodzicowi lub uczniowi, określając termin zwrotu. Okazane prace zwracane są z podpisem rodzica.

§ 78

 1. W klasach IV- VIII oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalane są wg następującej skali:
  1. stopień celujący – 6;
  2. stopień bardzo dobry – 5;
  3. stopień dobry – 4;
  4. stopień dostateczny – 3;
  5. stopień dopuszczający – 2;
  6. stopień niedostateczny – 1;
 2. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.
 3. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1. pkt 6.
 4. Dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” (plus) lub „-” (minus) przy ocenie bieżącej i klasyfikacyjnej śródrocznej.
 5. Dopuszcza się możliwość stosowania innych znaków pod warunkiem ich jednoznacznego zdefiniowania.
 6. Dopuszcza się zapis oceny skrótem literowym wg schematu: celujący– cel, bardzo dobry– bdb, dobry– db, dostateczny– dst, dopuszczający– dps, niedostateczny– ndst.

§ 79

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I-III jest ocenianiem wspierającym, mającym na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie na bieżąco uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczyć się.
 2. W ocenie bieżącej pracy ucznia w klasach I-III można stosować:
  1. ocenę słowną-ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty;
  2. informację pozawerbalną – gest, mimika;
  3. ocenę opisową;
  4. symbole graficzne;
  5. stopnie według skali w § 78 ust. 1;
  6. elementy oceniania kształtującego.

§ 80

 1. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji.
 2. Nauczyciel może sprawdzać wiadomości i umiejętności ucznia na każdej lekcji.
 3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących, odbywa się w następujących formach:
  1. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania do trzech ostatnich lekcji;
  2. kartkówki obejmujące materiał nauczania do trzech ostatnich lekcji;
  3. sprawdziany lub prace klasowe obejmujące większą partię materiału;
  4. dyktanda;
  5. ćwiczenia i zadania praktyczne;
  6. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
  7. praca w grupie;
  8. praca na lekcji;
  9. ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
  10. prace długoterminowe i prace projektowe;
  11. inne sposoby sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 4. Termin pisemnych prac, o których mowa w ust. 3 pkt 3 nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o ich zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W tygodniu mogą się odbyć dwa sprawdziany.
 6. W jednym dniu może się odbyć jeden sprawdzian.
 7. Jeżeli sprawdzian nie odbył się z powodów organizacyjnych, np. wycieczka, uroczystość szkolna itp. to uczniowie piszą go na następnej lekcji, niezależnie od ust. 5 i 6.
 8. Prace pisemne, o których mowa w ust. 3 pkt 3 są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn od siebie niezależnych nie może ich napisać w wyznaczonym terminie powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 9. Prace pisemne, o których mowa w ust. 3 pkt 3, może nie pisać uczeń, który był nieobecny przez dłuższy czas (co najmniej jeden tydzień), a jego nieobecność jest usprawiedliwiona.
 10. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 nie wymagają zapowiadania.

§ 81

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 82

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Ocena zachowania uwzględnia następujące kryteria w obszarach, o których mowa z ust. 2:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
   1. uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje i wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe;
   2. uczeń maksymalnie wykorzystuje czas na lekcji na zdobycie wiedzy i umiejętności, przezwycięża trudności w nauce na miarę swoich możliwości;
   3. uczeń usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia zgodnie ze statutem;
   4. uczeń realizuje powierzone mu zadania w terminie;
   5. uczeń sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego;
   6. uczeń wywiązuje się z funkcji przyjętych w klasie i szkole;
   7. uczeń dba o swój wygląd, jest stosownie ubrany, zgodnie ze statutem szkoły;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
   1. uczeń zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego;
   2. uczeń szanuje sprzęt szkolny, mienie wspólne i prywatne;
   3. uczeń nie używa telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole;
   4. uczeń przestrzega dyscypliny pracy na lekcji;
   5. uczeń utrzymuje porządek w miejscu pracy;
   6. uczeń jest zaangażowany w życie klasy i szkoły;
   7. uczeń bierze udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych.
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły:
   1. uczeń odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych i szkolnych;
   2. uczeń zna sylwetkę patrona szkoły płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego, chętnie bierze udział w uroczystościach związanych ze szkolną tradycją;
   3. uczeń wykazuje pozytywną inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska;
   4. uczeń chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej:
   1. uczeń zawsze stara się wypowiadać poprawną polszczyzną, dba o kulturę języka;
   2. uczeń nie używa wulgaryzmów;
   3. słowa i gesty ucznia świadczą o jego wysokiej kulturze osobistej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
   1. uczeń przestrzega zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole i przepisów BHP;
   2. uczeń prawidłowo reaguje na zagrożenia na przerwach, w czasie wyjść, wycieczek szkolnych;
   3. uczeń jest opiekuńczy w stosunku do kolegów i koleżanek, troszczy się o niepełnosprawnych, staje w obronie krzywdzonych;
   4. uczeń dba o dobrą atmosferę w klasie i szkole;
   5. uczeń nie ulega nałogom;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
   1. uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę osobistą;
   2. uczeń swoją postawą daje dobre świadectwo o szkole;
  7. okazywanie szacunku innym osobom:
   1. uczeń zawsze z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów;
   2. szanuje godność drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i tolerancyjny;
   3. unika przemocy, agresji i wulgarności;

§ 83

 1. W klasach I-III bieżące oceny, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i uwzględniają kryteria obszarów, o których mowa w § 82 ust. 3.
 2. Począwszy od klasy IV bieżącą, śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjna zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
 3. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania:
  1. wzorową, gdy spełnia wszystkie kryteria w obszarach, o których mowa w § 82 ust. 3, nie ma uwag negatywnych, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia;
  2. bardzo dobrą, gdy spełnia wszystkie kryteria w obszarach, o których mowa w § 82 ust. 3, może mieć kilka uwag negatywnych w semestrze, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, może mieć niewielką liczbę nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze;
  3. dobrą, gdy spełnia większość kryteriów w obszarach, o których mowa w § 82 ust. 3, zdarzają mu się drobne uchybienia, ale stara się je poprawić, ma kilka uwag negatywnych w semestrze, otrzymał upomnienie wychowawcy, ma kilka nieusprawiedliwionych godzin lub nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze;
  4. poprawną, gdy nie spełnia wszystkich kryteriów w obszarach, o których mowa w § 82 ust 3, zdarzają mu się uchybienia, które jednak stara się poprawić, ma kilka – kilkanaście uwag negatywnych w semestrze, otrzymał naganę wychowawcy, ma kilka nieusprawiedliwionych spóźnień lub nieusprawiedliwionych nieobecności;
  5. nieodpowiednią, gdy nie spełnia wszystkich kryteriów w obszarach, o których mowa w § 82 ust 3, czasami wykazuje chęć poprawy, zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ma dużo uwag negatywnych w semestrze, otrzymał naganę wychowawcy lub naganę dyrektora, ma sporo spóźnień lub nieobecności nieusprawiedliwionych;
  6. naganną, gdy rzadko spełnia kryteria w obszarach, o których mowa w § 82 ust. 3, rażąco narusza zasady współżycia społecznego, nie wykazuje chęci poprawy, ma bardzo dużo uwag negatywnych w semestrze, otrzymał naganę wychowawcy i naganę dyrektora, ma bardzo dużo spóźnień lub nieobecności nieusprawiedliwionych.

§ 84

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 85

 1. Bieżąca ocena zachowania dokonywana jest przez wychowawcę raz w miesiącu na podstawie § 83 ust. 3, własnych obserwacji, opinii nauczycieli oraz dokumentacji szkolnej. Podstawą takiej oceny może być również stopień spełnienia klasowego kontraktu.
 2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.