Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 12. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 63

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oddziału i szkoły;
  2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce);
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
  5. wyrażania opinii na temat pracy szkoły,
  6. zasiadania w radzie rodziców.
 3. W ramach współpracy ze szkołą rodzice zobowiązani są do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
  4. systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;
  5. systematycznego kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych;
  6. reagowania na wezwania szkoły.
 4. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez ucznia mienie szkoły oraz inne szkody powstałe w wyniku świadomego i celowego działania ucznia.
 5. Formy współpracy są realizowane przez:
  1. spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców;
  2. rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem szkoły;
  3. spotkania z rodzicami zgodnie z całorocznym harmonogramem przewidzianym w organizacji danego roku szkolnego;
  4. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych;
  5. włączanie rodziców do organizacji imprez szkolnych;
  6. angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziału, szkoły.