Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 11. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 46

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 47

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. nadzór nad sprawozdawczością szkoły;
  2. nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania;
  3. organizowanie dyżurów nauczycieli i kontrolowanie ich realizacji;
  4. organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli;
  5. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 4. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności określa przydział zadań sporządzony przez dyrektora szkoły.

§ 48

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 3. Zakres zadań nauczycieli:
  1. ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w czasie którym sprawują opiekę nad nimi;
  2. realizują program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
  3. dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego;
  4. realizują programy nauczania;
  5. wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
  6. udzielają pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
  7. doskonalą umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej;
  8. odpowiadają za bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów przez przestrzeganie ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego;
  9. tworzą warunki do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno- kulturalnej, samorządności, w konkursach, imprezach sportowych;
  10. prawidłowo prowadzą dokumentację szkolną;
  11. stosują się do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  12. współdziałają z organami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  13. dbają o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację;
  14. wykonują zarządzenia, polecenia i wytyczne organów szkoły i bezpośrednio przełożonych.
 4. Do zadań nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów;
  5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
 5. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
  1. trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III deficytów kompetencji i zaburzeń językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
  2. szczególnych uzdolnień.
 6. Nauczyciel wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 7. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.

§ 49

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
  2. ułatwia adaptację w środowisku rówieśniczym;
  3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
  4. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując idee wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc, która dotyczy zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych z trudnościami i niepowodzeniami;
  6. rozpoznaje i diagnozuje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe wychowanków;
  7. wnioskuje o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  8. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo– wychowawczych ich dzieci;
   2. okazywania im pomocy w ich dokonaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
   3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
  9. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
  10. ustala uczniom ocenę zachowania zgodnie ze statutem szkoły;
  11. organizuje spotkania z rodzicami oraz wyznacza indywidualne spotkania;
  12. wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału;
 4. Wychowawca ma wpływ na nagradzanie, wyróżnianie, a także stosowanie kar określonych w statucie szkoły.
 5. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, w szczególności za:
  1. osiąganie celów wychowawczych w powierzonym mu oddziale;
  2. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, społecznej i wychowawczej;
  3. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej oddziału.
 6. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;2) w wyniku decyzji dyrektora szkoły podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
 8. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 50

Do zadań psychologa i pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów w życiu szkoły;
 7. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
 9. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 10. kierowanie uczniów na badania i konsultacje do specjalistów – współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną dzieciom i rodzicom;
 11. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 12. systematyczne prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji związanej ze zwolnieniami uczniów z uczestnictwa w poszczególnych zajęciach przedmiotowych;
 13. udział w szkolnych komisjach wychowawczych.

§ 51

 1. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspomagającego.
 2. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy, w szczególności:
  1. podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, a także tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej integracji;
  2. kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych;
  3. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  4. tworzenie we współpracy z wychowawcą oraz szkolnymi specjalistami indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych;
  5. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  6. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno– terapeutycznym;
  7. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
  8. prowadzenie indywidualnych zajęć dydaktycznych i specjalistycznych, zgodnie z wyznaczonym prze z dyrektora zakresem obowiązków;
  9. ścisłe współdziałanie z nauczycielem wiodącym przy planowaniu, opracowywaniu i realizacji procesu kształcenia;
  10. wspólnie z nauczycielem prowadzącym dokonywanie cząstkowej oceny postępów ucznia, klasyfikacji śródrocznej i końcowej;
  11. wspólnie z nauczycielem prowadzącym dokonywanie kontroli postępów uczniów i ewentualnie przeprowadzanie korekty działań w trakcie roku szkolnego;
  12. współpraca z rodzicami.

§ 52

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 53

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
  2. rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  3. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  4. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 54

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6. wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela realizującego zadania, o których mowa w ust.1.

§ 55

 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy w zakresie pracy pedagogicznej:
  1. zapewnia bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod jego opiekę przez rodziców;
  2. prowadzi zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych;
  3. organizuje pomoc w nauce i tworzy warunki do nauki własnej;
  4. udziela pomocy uczniom z problemami w nauce;
  5. inspiruje wychowanków do rozwoju zainteresowań;
  6. dostosowuje formę i treści zajęć do zainteresowań uczniów i ich możliwości psychofizycznych;
  7. organizuje gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;
  8. upowszechnia kulturę zdrowotną i kształtuje nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  9. rozwija samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
 2. W zakresie prac organizacyjnych wychowawca świetlicy:
  1. opracowuje roczne plany pracy świetlicy, terminarz zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz terminarz ważniejszych imprez świetlicowych;
  2. planuje wydatki świetlicy na rok kalendarzowy;
  3. sporządza i przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej;
  4. dokumentuje pracę świetlicy;
  5. dba o własny warsztat pracy, w miarę możliwości bierze udział w doskonaleniu zawodowym w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku;
  6. współpracuje z rodzicami uczniów, nauczycielami i wychowawcami w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy.

§ 56

Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:

 1. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;
 2. ewidencjonowanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej;
 3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 4. prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej;
 5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 7. poradnictwo w wyborach czytelniczych;
 8. współpraca z innymi bibliotekami;
 9. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 10. gromadzenie zbiorów;
 11. ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. selekcja zbiorów;
 13. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 14. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
 15. doskonalenie warsztatu pracy;
 16. opracowanie regulaminu biblioteki.

§ 57

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Do stałych zespołów rady pedagogicznej należą:
  1. zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale;
  2. zespół wychowawczy;
  3. zespoły przedmiotowe:
   1. zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
   2. zespół nauczycieli języków obcych;
   3. zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
   4. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
   5. zespół nauczycieli wychowania fizycznego.
 3. Przewodniczących zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu.
 4. Przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale jest wychowawca oddziału.
 5. Zespoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 swoją pracę organizują w oparciu o roczne plany pracy uwzględniające postanowienia programu rozwoju szkoły, programu wychowawczo -profilaktycznego, efektywności nauczania, a także poprawy efektywności wychowania.

§ 58

Do zadań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale należy m. in.:

 1. rozpoznawanie i analizowanie sytuacji w danym oddziale;
 2. ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania w razie potrzeby;
 3. korelowanie treści programowych przedmiotów;
 4. przyjmowanie i realizowanie wspólnych ustaleń dotyczących pracy wychowawczo- dydaktycznej w danym oddziale;
 5. opracowanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie;
 6. wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów;
 7. analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale;
 8. koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 9.  rozwiązywanie sytuacji problemowych.

§ 59

 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
  1. wychowawcy;
  2. w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
 3. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
  2. ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
  3. wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej;
  4. opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

§ 60

Do zadań zespołów przedmiotowych i problemowo- zadaniowych należą m.in.:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli w zakresie uzgadniania wyboru i sposobów realizacji programów nauczania;
 2. korelowanie treści nauczania pokrewnych przedmiotów;
 3. współpraca w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
 5. organizacja konkursów wewnątrzszkolnych;
 6. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
 7. wspólne opracowanie i ewaluacja szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego;
 8. opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich, innowacji i eksperymentalnych programów;
 9. współdziałanie w organizowaniu pracowni a także uzupełnieniu ich wyposażenia;
 10. wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy.

§ 61

 1. Szczegółowe zadania realizowane przez poszczególne zespoły przedmiotowe określają roczne plany pracy tych zespołów.
 2. Przewodniczący zespołów, o których mowa w § 57 ust. 2 pkt 2 i 3 składają sprawozdanie z pracy zespołu oraz wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.
 3. Rada pedagogiczna lub dyrektor może powołać zespoły doraźne do wykonania określonego zadania związanego ze statutową działalnością szkoły.
 4. Dokumentację prac zespołu, listy obecności przechowuje przewodniczący danego zespołu.

§ 62

 1. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkole podlegają dyrektorowi, jako kierownikowi zakładu pracy i realizują szczegółowy zakres obowiązków przez niego wyznaczony, zawarty w regulaminie pracy.
 2. Pracowników niepedagogicznych obowiązują zadania zapewniające bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.