Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 1. Ogólne informacje o szkole

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 im. płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego. W skład szkoły wchodzą klasy dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11, zwane dalej „gimnazjum”, które z dniem 1 września 2019 r. przestaną funkcjonować w strukturze szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9.
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną.
 4. Siedzibą szkoły jest budynek, mieszczący się w Krakowie, przy ul. Seniorów Lotnictwa 5.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Kraków.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 7. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne i integracyjne.
 8. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 2

 1. Ilekroć w dokumencie używa się określenia:
  1. dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie;
  2. rodzic – należy przez to rozumieć rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  3. nauczyciel – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie;
  4. uczeń lub dziecko – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie;
  5. rada pedagogiczna – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie;
  6. rada rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie;
  7. samorząd uczniowski – należy przez to rozumieć samorząd Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie
  8. statut szkoły – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128
  9. nauczanie zdalne – należy przez to rozumieć nauczanie na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

§ 3

Obwód szkoły obejmuje ulice miasta Krakowa: Fiołkowa, Franciszka Kajty, Kazimierza Chałupnika, Majowa, Mariana Raciborskiego, Nieznana, Podmiejska, Prof. Michała Życzkowskiego, Rozmarynowa, Seniorów Lotnictwa, Spadochroniarzy, Startowa, Swojska, Ułanów (nr od 67), Widna, Wiejska.