W ramach realizacji programu projektu Erasmus + Connected Learning Communities od czerwca do października 2019 r. odwiedziliśmy już dwie szkoły partnerskie. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami i stworzenie bazy dobrych pomysłów oraz innowacji w dziedzinie pracy z uczniami, które można wdrażać we własnych placówkach.

Pierwsza placówka, którą odwiedziliśmy to Shaftesbury High School, mieszcząca się w Londynie. Uczęszcza do niej około 170 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (są to uczniowie ze spektrum autyzmu, z trudnościami w uczeniu się lub problemami emocjonalnymi oraz niepełnosprawni) w wieku od 11 do 19 lat. Szkoła ta, opierając się na najnowszych wynikach badań z dziedziny psychologii i pedagogiki, wprowadziła kilka lat temu innowacyjny model nauczania, który ma
na celu kształtowanie u uczniów wewnętrznej motywacji, poczucia odpowiedzialności oraz samodzielności w działaniu. Zamiast koncentrować się wyłącznie na zdobywaniu „książkowej” wiedzy i tradycyjnych metodach nauczania, szkoła łączy dbałość o wyniki edukacyjne z kształtowaniem
kompetencji społecznych, umiejętnością współpracy i autonomią w procesie uczenia się. Duży nacisk położony jest także na wzmacnianie poczucia własnej wartości i samorozwój, zarówno wśród uczniów
jak i nauczycieli. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w systemie nauczania w Shaftesbury High School. Uczniowie rozpoczynają dzień wybraną przez siebie sesją well-being, której celem jest m.in.
wytworzenie pozytywnej atmosfery akceptacji, zaangażowania oraz nawiązanie relacji z innymi.
Kolejnym elementem dnia jest nauka przedmiotów wiodących, która kończy się przed południem. Lekcje popołudniowe to wyłącznie wybrane przez uczniów projekty z odpowiadających im dziedzin (np. sport,
sztuka, technologia żywienia itp.), w ramach których uczą się pozostałych przedmiotów, takich jak historia, geografia, muzyka itp. Tak jak w każdym aspekcie życia szkoły, i tutaj dominuje aktywność i działanie uczniów, którzy – pracując w zespołach – sami wyszukują informacje na zadany temat, przygotowują prezentacje lub szkolne przedsięwzięcia, ucząc się przy okazji praktycznych umiejętności, które będą im potrzebne po ukończeniu szkoły.

Kolejne spotkanie szkół partnerskich miało miejsce w październiku tego roku w Cambridge, gdzie odwiedziliśmy Red Balloon Learner Centre. Nie jest to typowa szkoła. Jest to niewielka placówka, do której uczęszcza około 20 uczniów, prowadzona przez instytucję charytatywną. Przeznaczona jest dla młodzieży, która z różnych powodów (najczęściej przez przemoc i prześladowanie) nie była w stanie uczęszczać do szkół ogólnodostępnych.
W Red Balloon uczniowie – oprócz edukacji – otrzymują opiekę psychologiczną i wsparcie. Uczą się, jak radzić sobie z przebytą traumą. Niektórzy z nich po jakimś czasie powracają do „zwykłego” systemu
edukacji, niektórzy pozostają w Red Balloon. Szkoła przypomina raczej dom niż placówkę edukacyjną –zarówno pod względem panującej w niej atmosfery jak i wyglądu. Mieści się w zwykłym budynku szeregowym, lekcje prowadzone są z kilkuosobowymi grupami lub indywidualnie w kolorowych pokojach z mnóstwem pomocy dydaktycznych.
Red Balloon ma też swój odpowiednik „online” – Red Balloon of the Air. Placówka ta prowadzi lekcje online dla uczniów, którzy nie są w stanie opuścić domu.