Od października 2018 r. w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkole prowadzone były bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz informatyki.


Uczniowie na zajęciach m.in. wykonywali doświadczenia, przeprowadzali obserwacje mikroskopowe, robili mydła, odkrywali skamieniałości, programowali oraz drukowali w 3D.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych szkoła otrzymała liczne pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczestniczące w zajęciach doskonaliły swoje umiejętności i pasji. W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu nabycie lub rozszerzenie kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz informatycznych.

W roku szkolnym 2019/2020 projekt będzie kontynuowany. Już zapraszamy! Koordynator projektu Aneta Szewc