Uchwała nr 4SP/2020/2021

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPzOI nr 128 w Krakowie

Kraków, dnia 10 września 2020r.

  

Działając na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. art.72, ust., art. 80 ust.2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2  (Dz.U. z 2020, poz. 910 i 1378 z póź.zm.)  Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 128  wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 2 ustępie 1. dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

„ 9) nauczanie zdalne– należy przez to rozumieć nauczanie na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych”

  1. W § 6 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia zdalne.”

  1. W § 12 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:

„11. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał
i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, (bez konieczności fizycznego zbierania się rady).”

  1. W § 23 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:

„ 11. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według dotychczasowego lub odrębnego i dostosowanego planu zajęć.”

  1. W § 23 dodaje się ustęp 12 w brzmieniu:

„12. Szczegółowe zasady  kształcenia i oceniania na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z powodu zagrożenia epidemicznego określa odrębny regulamin. „

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej