Statut
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128

płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
w Krakowie

listopad 2017

Rozdział 17. Zasady korzystania z podręczników i materiałów zakupionych z dotacji celowej

§ 102

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność organu prowadzącego.
 2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej.
 3. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki oraz materiały edukacyjne.
 4. Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych.
 5. Szkoła udostępnia uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 6. Pod koniec roku szkolnego uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu.
 8. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
  1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki;
  2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń ich nie zwraca, szkoła przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.