Jak zapisać dziecko do klasy pierwszej

Poradnik dla Rodzica

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 18 kwietnia 2017 r. od godz. 9:00, natomiast wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od 8:00 do 13:00.

 

 

 

Druk wniosku (w formie papierowej) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego–elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento, dlatego zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.
  2.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  1. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie, której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

 

 

 

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

 

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

 

 

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 8 maja b.r.

 

 

Komisja rekrutacyjna weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 7 czerwca b.r. o godz. 9:00.

 

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento.

 

 

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.